فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> نظامی - صفحه 5


صبحدمی با دو سه اهل درون


نظامی - صفحه 5
صبحدمی با دو سه اهل درونرفت فریدون به تماشا برون
چون به شکار آمد در مرغزارآهوکی دید فریدون شکار
گردن و گوشی ز خصومت بریچشم و سرینی به شفاعت گری
گفتی از آنجا که نظر جسته بوداز نظر شاه برون رسته بود
شاه بدان صید چنان صید شدکش همگی بسته آن قید شد
رخش برو چون جگرش گرم کردپشت کمان چون شکمش نرم کرد
تیر بدان پایه ازو درگذشترخش بدان پویه به گردش نگشت
گفت به تیر آن پر کینت کجاستگفت به رخش آن تک دینت کجاست
هر دو درین باره نه پسباره ایدخرده آن خرد گیا خواره اید
تیر زبان شد همه کای مرزبانهست نظرگاه تو این بی زبان
در کنف درع تو جولان زندبر سر درع تو که پیکان زند
خوش نبود با نظر مهترانبر رق آهو کف خنیاگران
داغ بلندان طلب ای هوشمندتا شوی از داغ بلندان بلند
صورت خدمت صفت مردمیستخدمت کردن شرف آدمیست
نیست بر مردم صاحب نظرخدمتی از عهد پسندیده تر
دست وفا در کمر عهد کنتا نشوی عهدشکن جهدکن
گنج نشین مار که درویش نیستاز سر تا دم کمری بیش نیست
از پی آن گشت فلک تاج سرکز سر خدمت همه تن شد کمر
هر که زمام هنری می کشددر ره خدمت کمری می کشد
شمع که او خواجگی نور یافتاز کمر خدمت زنبور یافت
خیز نظامی که نه بر بسته ایاز پی خدمت چه کمر بسته ای
نظامی (2015/02/25-23:00)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


198
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی