فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> حافظ شیرازی - صفحه 92


نصیحتی کنمَت، بشنو و بهانه مگیر


حافظ شیرازی - صفحه 92
نصیحتی کنمَت، بشنو و بهانه مگیر هرآن‌چه ناصحِ مشفق بگویدَت، بپذیر
ز وصلِ روی جوانان تمتّعی بردار که در کمینگهِ عمر است مکرِ عالَمِ پیر
نعیمِ هر دو جهان، پیشِ عاشقان، به جُوی! که این متاعِ قلیل است و آن عطای کثیر
معاشری خوش و رودی به‌ساز می‌خواهم که دردِ خویش بگویم به ناله‌ی بَم و زیر
بر آن سرم که ننوشم می و گُنه نکنم اگر موافقِ تدبیرِ من شود تقدیر
چو قسمتِ ازلی بی حضورِ ما کردند گر اندکی نه به‌وفقِ رضاست، خُرده مگیر *
چو لاله در قدحَم ریز، ساقیا، می و مشک که نقشِ خالِ نگارم نمی‌رود ز ضمیر
بیار ساغرِ دُرّ خوشاب، ای ساقی! حسود گو کَرَمِ آصفی ببین و بمیر!
به‌عزمِ توبه نهادم قدح ز کف صد بار ولی کرشمه‌ی ساقی نمی‌کند تقصیر
میِ دوساله و محبوبِ چارده‌ساله همین بس است مرا صحبتِ صغیر و کبیر
دلِ رمیده‌ی ما را که پیش می‌گیرد خبر دهید به مجنونِ خسته از زنجیر
حدیثِ توبه در این بزمگه مگو، حافظ که ساقیانِ کمان‌ابرویت زنند به تیر
* مشاهده مطلب مربط با موضوع سرنوشت
حافظ شیرازی (2017/08/07-03:00)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


503
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی