فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> گلچین - صفحه 17


ندا آمد که امشب جان کیست فدا؟ ، بجست جان من از جا که نقد بستانید (مولوی)


گلچین - صفحه 17
ندا آمد که امشب جان کیست فدا؟ ، بجست جان من از جا که نقد بستانید (مولوی)
جان نقد محقر است حافظ ، از بهر نثار خوش نباشد (حافظ)
گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست، دوست تر از جان ماست (سعدی)
جان کم است برای فدا به آن یار ، کو جانبخش است و بر ما بخشیده بسیار (قلم)
چه باشد دل چه باشد جان چع باشد لولو و مرجان ، چو نبوَد صرف دلداری ، فدای قامت یاری (مولوی)
گر نثار قدم یار گرامی نکنم ، گوهر جان به چه کار دگرم باز آید (حافظ)
گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ، ما سر فدای پای رسالت رسان دوست (سعدی)
بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، آنچنان برافشانم کز طلب خجل مانی (شیخ بهایی)
گلچین (2016/12/26-18:00)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


372
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی