فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> گلچین - صفحه 17


ندا آمد که امشب جان کیست فدا؟ ، بجست جان من از جا که نقد بستانید (مولوی)


گلچین - صفحه 17
ندا آمد که امشب جان کیست فدا؟ ، بجست جان من از جا که نقد بستانید (مولوی)
جان نقد محقر است حافظ ، از بهر نثار خوش نباشد (حافظ)
گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست، دوست تر از جان ماست (سعدی)
جان کم است برای فدا به آن یار ، کو جانبخش است و بر ما بخشیده بسیار (قلم)
چه باشد دل چه باشد جان چع باشد لولو و مرجان ، چو نبوَد صرف دلداری ، فدای قامت یاری (مولوی)
گر نثار قدم یار گرامی نکنم ، گوهر جان به چه کار دگرم باز آید (حافظ)
گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ، ما سر فدای پای رسالت رسان دوست (سعدی)
بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، آنچنان برافشانم کز طلب خجل مانی (شیخ بهایی)
گلچین (2016/12/26-18:00)اندیشه پاک
شب قدر
روی تو چو بدر آمد امشب شب قدر آمد ای شاه همه خوبان زنهار مَخُسب امشب (مولانا)
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند (حافظ)
اى دوست روزهاى تنعم به روزه باش باشد که در افتد شب قدر وصال دوست (سعدی)
امشب شب قدر آمد خامش شو و خدمت کن تا هر دل اللهى ز الله ولهى یابد (مولانا)
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا رب این تاثیر دولت از کدامین کوکب است (حافظ)
* در قبل بارها به شب قدر اشاره شده ولی شبی که برتر از هزار ماه است ابعاد مختلفی دارد که هرچه درباره آن سخن گفته شود کم است
ظاهرا این شب قدر در ماه رمضان است اما فقط از بعد ظاهری هم اگر دقت کنیم با توجه به کوتاهی سال قمری و چرخش ماه های آن در سال شمسی این شب هر شبی از سال میتواند باشد
حکمت این چرخش ماه رمضان و شب قدر همین است که ما صورت شب قدر را بت نسازیم که در زمان خاصی رخ میدهد و خارج از آن نیست همانطور که از چکیده سخن عرفا و بزرگان مشخص است
شب قدر شبی است که در آن روح انسان از مرتبه خود بالاتر رود و به خدا نزدیکتر شود و برای دوستی و نزدیکی به خدا باید به او خدمت کرد و چون خدا بی نیاز است ما از طریق خدمت به دیگران میتوانیم به او نزدیک شویم
670668مشاهده متن کاملگلچین (2019/05/28-04:00)


372
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی