فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> گلچین - صفحه 16


دل ، چیزی به عظمت دل نیست که خدای، با آن عظمت در دل دارد جای


گلچین - صفحه 16
دل ، چیزی به عظمت دل نیست که خدای، با آن عظمت در دل دارد جای
در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل
تا بتوانی زیارت دلها کن، کافزون ز هزار کعبه باشد یک دل (انصاری)
طواف کعبه دل کن اگر دلی داری ، دلست کعبه معنی تو گل چه پنداری
هزار بار پیاده طواف کعبه کنی ، قبول حق نشود گر دلی بیازاری (مولانا)
تأمل در آیینه ی دل کنی ، صفائی بتدریج حاصل کنی (سعدی)
ای دل تو در این واقعه دمسازی کن، وی جان به موافقت سراندازی کن
ای صبر تو پای غم نداری بگریز، ای عقل تو کودکی برو بازی کن (مولانا)
مپندار اگر طاعتی کرده‌ای، که نزلی بدین حضرت آورده‌ای
به احسانی آسوده کردن دلی، به از الف رکعت به هر منزلی (سعدی)
تو ز دل غافلی و بی خبری، دگرست آن دل و تو خود دگری
باطن تو حقیقت دل تست،هرچه جز باطن تو باطل تست (سنایی)
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند،نیازِ نیم شبی دفعِ صد بلا بکند
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار،که رحم اگر نکند مدّعی، خدا بکند (حافظ)
دانی چرا دل می شکند هر از گاهی، چون شکسته پاک است ز هر گناهی
دل پاک که منزلگه خداوند است، تا نشکنی بت من نشود بارگاه الهی (قلم)
گلچین (2016/12/17-23:00)اندیشه پاک
شب قدر
روی تو چو بدر آمد امشب شب قدر آمد ای شاه همه خوبان زنهار مَخُسب امشب (مولانا)
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند (حافظ)
اى دوست روزهاى تنعم به روزه باش باشد که در افتد شب قدر وصال دوست (سعدی)
امشب شب قدر آمد خامش شو و خدمت کن تا هر دل اللهى ز الله ولهى یابد (مولانا)
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا رب این تاثیر دولت از کدامین کوکب است (حافظ)
* در قبل بارها به شب قدر اشاره شده ولی شبی که برتر از هزار ماه است ابعاد مختلفی دارد که هرچه درباره آن سخن گفته شود کم است
ظاهرا این شب قدر در ماه رمضان است اما فقط از بعد ظاهری هم اگر دقت کنیم با توجه به کوتاهی سال قمری و چرخش ماه های آن در سال شمسی این شب هر شبی از سال میتواند باشد
حکمت این چرخش ماه رمضان و شب قدر همین است که ما صورت شب قدر را بت نسازیم که در زمان خاصی رخ میدهد و خارج از آن نیست همانطور که از چکیده سخن عرفا و بزرگان مشخص است
شب قدر شبی است که در آن روح انسان از مرتبه خود بالاتر رود و به خدا نزدیکتر شود و برای دوستی و نزدیکی به خدا باید به او خدمت کرد و چون خدا بی نیاز است ما از طریق خدمت به دیگران میتوانیم به او نزدیک شویم
670668مشاهده متن کاملگلچین (2019/05/28-04:00)


368
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی