فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> گلچین - صفحه 16


دل ، چیزی به عظمت دل نیست که خدای، با آن عظمت در دل دارد جای


گلچین - صفحه 16
دل ، چیزی به عظمت دل نیست که خدای، با آن عظمت در دل دارد جای
در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل
تا بتوانی زیارت دلها کن، کافزون ز هزار کعبه باشد یک دل (انصاری)
طواف کعبه دل کن اگر دلی داری ، دلست کعبه معنی تو گل چه پنداری
هزار بار پیاده طواف کعبه کنی ، قبول حق نشود گر دلی بیازاری (مولانا)
تأمل در آیینه ی دل کنی ، صفائی بتدریج حاصل کنی (سعدی)
ای دل تو در این واقعه دمسازی کن، وی جان به موافقت سراندازی کن
ای صبر تو پای غم نداری بگریز، ای عقل تو کودکی برو بازی کن (مولانا)
مپندار اگر طاعتی کرده‌ای، که نزلی بدین حضرت آورده‌ای
به احسانی آسوده کردن دلی، به از الف رکعت به هر منزلی (سعدی)
تو ز دل غافلی و بی خبری، دگرست آن دل و تو خود دگری
باطن تو حقیقت دل تست،هرچه جز باطن تو باطل تست (سنایی)
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند،نیازِ نیم شبی دفعِ صد بلا بکند
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار،که رحم اگر نکند مدّعی، خدا بکند (حافظ)
دانی چرا دل می شکند هر از گاهی، چون شکسته پاک است ز هر گناهی
دل پاک که منزلگه خداوند است، تا نشکنی بت من نشود بارگاه الهی (قلم)
گلچین (2016/12/17-23:00)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


368
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی