فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> سعدی شیرازی - صفحه 32


من از دست کمانداران ابرو


سعدی شیرازی - صفحه 32
من از دست کمانداران ابرو نمی‌یارم گذر کردن به هر سو
دو چشمم خیره ماند از روشنایی ندانم قرص خورشیدست یا رو
بهشتست این که من دیدم نه رخسار کمندست آن که وی دارد نه گیسو
لبان لعل چون خون کبوتر سواد زلف چون پر پرستو
نه آن سرپنجه دارد شوخ عیار که با او بر توان آمد به بازو
همه جان خواهد از عشاق مشتاق ندارد سنگ کوچک در ترازو
نفس را بوی خوش چندین نباشد مگر در جیب دارد ناف آهو
لب خندان شیرین منطقش را نشاید گفت جز ضحاک جادو
غریبی سخت محبوب اوفتاده‌ست به ترکستان رویش خال هندو
عجب گر در چمن برپای خیزد که پیشش سرو ننشیند به زانو
و گر بنشیند اندر محفل عام دو صد فریاد برخیزد ز هر سو
به یاد روی گلبوی گل اندام همه شب خار دارم زیر پهلو
تحمل کن جفای یار سعدی که جور نیکوان ذنبیست معفو
سعدی شیرازی (2017/04/30-02:00)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


431
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی