فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> سعدی شیرازی - صفحه 27


صید بیابان عشق چون بخورد تیر او


سعدی شیرازی - صفحه 27
صید بیابان عشق چون بخورد تیر او سر نتواند کشید پای ز زنجیر او
گو به سنانم بدوز یا به خدنگم بزن گر به شکار آمدست دولت نخجیر او
گفتم از آسیب عشق روی به غاری* نهم عرصه غارم گرفت حسن جهان گیر او
با همه تدبیر خویش ما سپر انداختیم روی به دیوار غار** چشم به تقدیر او
چاره مغلوب نیست جز سپر انداختن چون نتواند که سر درکشد از تیر او
کشته معشوق را درد نباشد که خلق زنده به جانند و ما زنده به تأثیر او
او به فغان آمدست زین همه تعجیل ما ای عجب و ما به جان زین همه تأخیر او
در همه گیتی نگاه کردم و بازآمدم صورت کس خوب نیست پیش تصاویر او
سعدی شیرین زبان این همه شور از کجا شاهد ما آیتیست وین همه تفسیر او
آتشی از سوز عشق در دل داوود بود تا به فلک می رسد بانگ مزامیر او

* در برخی موارد بجای غار ، عالم نوشته شده. در معنی تفاوت چندانی ندارد چون به تعبیر برخی بزرگان از جمله افلاطون عالم غاریست که مردم در آن اسیر زنجیرهای (افکار خود) هستند
** در برخی موارد بجای دیوار غار، دیوار صبر نوشته شده که آن هم می توان توجیه کرد و معنی را چندان دگرگون نمی کند
سعدی شیرازی (2017/01/27-03:00)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


388
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی