فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> مولانا - صفحه 74


بیا بیا که تویی شیر شیر شیر مصاف


مولانا - صفحه 74
بیا بیا که تویی شیر شیر شیر مصاف ز مرغزار برون آ و صف‌ها بشکاف
به مدحت آنچ بگویند نیست هیچ دروغ ز هر چه از تو بلافند صادقست نه لاف
عجب که کرت دیگر ببیند این چشمم به سلطنت تو نشسته ملوک بر اطراف
تو بر مقامه خویشی وز آنچ گفتم بیش ولیک دیده ز هجرت نه روشنست نه صاف
شعاع چهره او خود نهان نمی‌گردد برو تو غیرت بافنده پرده‌ها می‌باف
تو دلفریب صفت‌های دلفریب آری ولیک آتش من کی رها کند اوصاف
چو عاشقان به جهان جان‌ها فدا کردند فدا بکردم جانی و جان جان به مصاف
اگر چه کعبه اقبال جان من باشد هزار کعبه جان را بگرد تست طواف
دهان ببسته‌ام از راز چون جنین غمم که کودکان به شکم در غذا خورند از ناف
تو عقل عقلی و من مست پرخطای توام خطای مست بود پیش عقل عقل معاف
خمار بی‌حد من بحرهای می‌خواهد که نیست مست تو را رطل‌ها و جره کفاف
بجز به عشق تو جایی دگر نمی‌گنجم که نیست موضع سیمرغ عشق جز که قاف
نه عاشق دم خویشم ولیک بوی تست چو دم زنم ز غمت از مت و از آلاف
نه الف گیرد اجزای من به غیر تو دوست اگر هزار بخوانند سوره ایلاف
به نور دیده سلف بسته‌ام به عشق رخت که گوش من نگشاید به قصه اسلاف
منم کمانچه نداف شمس تبریزی فتاده آتش او در دکان این نداف
مطالب مرتبط با این شعر
مولانا (2018/01/30-05:00)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


590
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی