فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> سعدی شیرازی - صفحه 5


دنیی آن قدر ندارد که برو رشک برند


سعدی شیرازی - صفحه 5
دنیی آن قدر ندارد که برو رشک برندیا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند
نظر آنان که نکردند درین مشتی خاکالحق انصاف توان داد که صاحبنظرند
عارفان هر چه ثباتی و بقایی نکندگر همه ملک جهانست به هیچش نخرند
تا تطاول نپسندی و تکبر نکنیکه خدا را چو تو در ملک بسی جانورند
این سراییست که البته خلل خواهد یافتخنک آن قوم که در بند سرای دگرند
دوستی با که شنیدی که به سر برد جهانحق عیانست ولی طایفه‌ای بی‌بصرند
ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیستدیگران در شکم مادر و پشت پدرند
گوسپندی برد این گرگ مزور همه روزگوسفندان دگر خیره درو می‌نگرند
آنکه پای از سر نخوت ننهادی بر خاکعاقبت خاک شد و خلق براو می گذرند
کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلقتا دمی را که در آنند، غنیمت شمرند
گل بیخار میسر نشود در بستانگل بیخار جهان مردم نیکو سیرند
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگزمرده آنست که نامش به نکویی نبرنداندیشه پاک
حاجیان آمدند با تعظیمشاکر از رحمت خدای رحیم
مر مرا در میان قافله بوددوستی مخلص و عزیز و کریم
گفتم او را «بگو که چون رستیزین سفر کردن به رنج و به بیم
عارف حق شدی و منکر خویشبه تو از معرفت رسید نسیم؟»
کردی از صدق و اعتقاد و یقینخویشی خویش را به حق تسلیم؟»
گفت « از این باب هر چه گفتی تومن ندانسته‌ام صحیح و سقیم»
گفتم «ای دوست پس نکردی حجنشدی در مقام محو مقیم
رفته‌ای مکه دیده، آمده بازمحنت بادیه خریده به سیم
گر تو خواهی که حج کنی، پس از ایناین چنین کن که کردمت تعلیم»
ناصرخسرو داستانی را تعریف می کند که حاجیان از سفر حج بازگشتند و او به استقبال دوستی در میان آنان می رود و از وی احوال حجش را جویا می شود که آیا به حقیقت حج رفته و یا ظاهرا فقط رفته مکه و بازگشته که به طور خلاصه به او می گوید آیا خود را قربانی امر خدا کردی که اگر نکردی حج نرفتی بلکه با زحمت و صرف هزینه رفته ای مکه را دیده ای و همچون قبل رفتنت باز گشته ای
مشاهده ابیات مرتبط با موضوع حج از سایر بزرگان نظیر: مولانا ، انصاری ، شیخ بهایی و نظامی
512510مشاهده متن کاملناصرخسرو


143
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی