فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> سعدی شیرازی - صفحه 8


صبر کن ای دل که صبر، سیرت اهل صفاست


سعدی شیرازی - صفحه 8
صبر کن ای دل که صبر، سیرت اهل صفاستچاره عشق، احتمال، شرط محبت وفاست
مالک رد و قبول هر چه کند پادشاستگر بزند حاکمست ور بنوازد رواست
گر چه بخواند هنوز دست جزع بر دعاستور چه براند هنوز روی امید از قفاست
برق یمانی بجست باد بهاری بخاستطاقت مجنون برفت خیمه لیلی کجاست
غفلت از ایام عشق پیش محقق خطاستاول صبحست ، خیز کآخر دنیا فناست
صحبت یار عزیز حاصل دور بقاستیک دمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست
درد دل دوستان گر تو پسندی رواستهر چه مراد شماست غایت مقصود ماست
بنده چه دعوی کند حکم خداوند راستگر تو قدم می‌نهی تا بنهم چشم راست
از در خویشم مران کاین نه طریق وفاستدر همه شهری غریب در همه ملکی گداست
با همه جرمم امید با همه خوفم رجاستگر دِرَم ما مسست لطف شما کیمیاست
سعدی اگر عاشقی میل وصالت چراستهر که دل دوست جست مصلحت خود نخواست
سعدی شیرازی (2015/04/21-22:30)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


213
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی