فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> سعدی شیرازی - صفحه 8


صبر کن ای دل که صبر، سیرت اهل صفاست


سعدی شیرازی - صفحه 8
صبر کن ای دل که صبر، سیرت اهل صفاستچاره عشق، احتمال، شرط محبت وفاست
مالک رد و قبول هر چه کند پادشاستگر بزند حاکمست ور بنوازد رواست
گر چه بخواند هنوز دست جزع بر دعاستور چه براند هنوز روی امید از قفاست
برق یمانی بجست باد بهاری بخاستطاقت مجنون برفت خیمه لیلی کجاست
غفلت از ایام عشق پیش محقق خطاستاول صبحست ، خیز کآخر دنیا فناست
صحبت یار عزیز حاصل دور بقاستیک دمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست
درد دل دوستان گر تو پسندی رواستهر چه مراد شماست غایت مقصود ماست
بنده چه دعوی کند حکم خداوند راستگر تو قدم می‌نهی تا بنهم چشم راست
از در خویشم مران کاین نه طریق وفاستدر همه شهری غریب در همه ملکی گداست
با همه جرمم امید با همه خوفم رجاستگر دِرَم ما مسست لطف شما کیمیاست
سعدی اگر عاشقی میل وصالت چراستهر که دل دوست جست مصلحت خود نخواست
سعدی شیرازی (2015/04/21-22:30)اندیشه پاک
بوی گل و بانگ مرغ برخاست هنگام نشاط و روز صحراست
ما را سر باغ و بوستان نیست هر جا که تویی تفرج آن جاست *
گویند نظر به روی خوبان نَهیَست نه این نظر که ما راست **
چشم چپ خویشتن برآرم تا چشم نبیندت بجز راست
هر آدمیی که مُهر مهرت # در وی نگرفت سنگ خاراست
نالیدن بی‌حساب سعدی ## گویند خلاف رای داناست
از ورطه ما خبر ندارد *# آسوده که بر کنار دریاست

* سعدی در شعر دیگری همین معنی را میگوید که
هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی
** حافظ هم درباره نظربازی عرفا (قبلا نیز به آن اشاره شده منظور دیدن آثار روی زیبای خداست) اینگونه میگوید
در نظربازیِ ما بی‌خبران حیران‌اند، من چُنین‌ام که نمودم؛ دگر ایشان دانند
# و سعدی اینجا تاکید میکند که هرکس این زیبایی های وجود را ببیند و پی به وجود آن زیبا نبرد او سنگدل شده و از مرتبه آدم بودن دور گشته
## سعدی از عشق گفتن های خود را که مورد طعنه عاقلان زمانش بوده بیان میکند که مشکل را از دنیای متفاوت آنها میداند که در اصطلاح عرفانی آنها در باغ نیستند و خبر از دنیای داخل باغ معرفت ندارند
*# که به آنها گاه میگوید ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی و طبیعتا او که آسوده بر ساحل عقل خام خود نشسته از حال عاشق غرق شده در دریای تفکر خبر ندارد
برای همین درجایی بجای ورطه از غرقه نیز استفاده شده که در معنی تغییر چندانی ایجاد نمیکند
664662مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/03/19-02:30)


213
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی