فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> مولانا - صفحه 48


صوفيي در باغ از بهر گشاد


مولانا - صفحه 48
صوفيي در باغ از بهر گشاد صوفيانه روي بر زانو نهاد
پس فرو رفت او به خود اندر نغول شد ملول از صورت خوابش فضول
که چه خسپي آخر اندر رز نگر اين درختان بين و آثار و خضر
امر حق بشنو که گفتست انظروا سوي اين آثار رحمت آر رو
گفت آثارش دلست اي بوالهوس آن برون آثار آثارست و بس
باغها و سبزه ها در عين جان بر برون عکسش چو در آب روان
آن خيال باغ باشد اندر آب که کند از لطف آب آن اضطراب
باغها و ميوه ها اندر دلست عکس لطف آن برين آب و گلست
گر نبودي عکس آن سرو سرور پس نخواندي ايزدش دار الغرور
اين غرور آنست يعني اين خيال هست از عکس دل و جان رجال
جمله مغروران برين عکس آمده بر گماني کين بود جنت کده
مي گريزند از اصول باغها بر خيالي مي کنند آن لاغها
چونک خواب غفلت آيدشان به سر راست بينند و چه سودست آن نظر
بس به گورستان غريو افتاد و آه تا قيامت زين غلط وا حسرتاه
اي خنک آن را که پيش از مرگ مُرد يعني او از اصل اين رز بوي برد
مولانا (2017/05/19-01:00)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


441
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی