فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> مولانا - صفحه 68


بیا بیا که تویی جان جان سماع


مولانا - صفحه 68
بیا بیا که تویی جان جان سماع بیا که سرو روانی به بوستان سماع
بیا که چون تو نبودست و هم نخواهد بود بیا که چون تو ندیدست دیدگان سماع
بیا که چشمه خورشید زیر سایه تست هزار زهره تو داری بر آسمان سماع
سماع شکر تو گوید به صد زبان فصیح یکی دو نکته بگویم من از زبان سماع
برون ز هر دو جهانی چو در سماع آیی برون ز هر دو جهانست این جهان سماع
اگر چه بام بلندست بام هفتم چرخ گذشته است از این بام نردبان سماع
به زیر پای بکوبید هر چه غیر ویست سماع از آن شما و شما از آن سماع
چو عشق دست درآرد به گردنم چه کنم کنار درکشمش همچنین میان سماع
کنار ذره چو پر شد ز پرتو خورشید همه به رقص درآیند بی‌فغان سماع
بیا که صورت عشقست شمس تبریزی که باز ماند ز عشق لبش دهان سماع
مطالب مرتبط با این شعر
مولانا (2018/01/30-05:00)



اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


584
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی