فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> مولانا - صفحه 35


محتسب در نیم شب جایی رسید


مولانا - صفحه 35
محتسب در نیم شب جایی رسید در بن دیوار مستی خفته دید
گفت هی مستی چه خوردستی بگو گفت ازین خوردم که هست اندر سبو
گفت آخر در سبو واگو که چیست گفت از آنک خورده‌ام گفت این خفیست
گفت آنچ خورده‌ای آن چیست آن گفت آنک در سبو مخفیست آن
دور می‌شد این سال و این جواب ماند چون خر محتسب اندر خلاب
گفت او را محتسب هین آه کن مست هوهو کرد هنگام سخن
گفت گفتم آه کن هو می‌کنی گفت من شاد و تو از غم منحنی
آه از درد و غم و بیدادیست هوی هوی می‌خوران از شادیست
محتسب گفت این ندانم خیز خیز معرفت متراش و بگذار این ستیز
گفت رو تو از کجا من از کجا گفت مستی خیز تا زندان بیا
گفت مست ای محتسب بگذار و رو از برهنه کی توان بردن گرو
گر مرا خود قوت رفتن بدی خانه‌ی خود رفتمی وین کی شدی
من اگر با عقل و با امکانمی همچو شیخان بر سر دکانمی
مولانا (2016/07/04-01:30)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


292
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی