فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> گلچین - صفحه 4


اى كسانى كه ایمان آورده اید كاملا قیام به عدالت كنید و براى خدا شهادت دهید ...


گلچین - صفحه 4
اى كسانى كه ایمان آورده اید كاملا قیام به عدالت كنید و براى خدا شهادت دهید (حق را بگویید)، هرچند (این گواهى) به زیان خود شما، یا پدر و مادر و نزدیكان شما بوده باشد! (چرا كه) اگر آنها غنى یا فقیر باشند، خداوند سزاوارتر است كه از آنان حمایت كند. بنابراین، از هوى و هوس پیروى نكنید كه از حق، منحرف خواهید شد! و اگر حق را تحریف كنید، و یا از اظهار آن، اعراض نمایید، خداوند به آنچه انجام میدهید، آگاه است
قرآن سوره نسا آیه 135
(بنا بر متن صریح قرآن حقیقت را بگویید هرچند به ضرر شما و دوستان و نزدیکانتان باشد و از هر نوع دروغگویی بپرهیزید ، دروغ مصلحت آمیز چیزی جز یک فکر شیطانی نیست چراکه کدام دروغ است که به مصلحتی نباشد. و البته راستگویی سخت است مگر برای آنان که به حقیقت خدا را دوست دارند و نه افرادی که تنها ادعای ایمان دارند)

قطعا همه شما را با چیزى از ترس، گرسنگى، و كاهش در جانها ، مالها و ثمرات (فرزندان) ، آزمایش می كنیم، و بشارت ده به استقامت كنندگان
قرآن سوره بقره آیه 155
(پیامبر) بگو: من مالك سود و زیان خویش نیستم، مگر آنچه را خدا بخواهد و اگر از غیب با خبر بودم، سود فراوانی برای خود فراهم می کردم و هیچ بدی (و زیانی) به من نمی رسید
قرآن سوره اعراف آیه 188
به بندگانم بگو: سخنی بگویید که بهترین باشد
قرآن سوره اسرا آیه 53
گلچین (2014/04/14-02:00)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


90
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی