فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> مولانا - صفحه 9


نیم ز کار تو فارغ همیشه در کارم


مولانا - صفحه 9
نیم ز کار تو فارغ همیشه در کارم که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم
به ذات پاک من و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم به لطف بردارم
رخ تو را ز شعاعات خویش نور دهم سر تو را به ده انگشت مغفرت خارم
هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم
ببسته‌ست میان لطف من به تیمارت که دیده برکات وصال و تیمارم
هزار شربت شافی به مهر می جوشد از آن شبی که بگفتی به من که بیمارم
بیا به پیش که تا سرمه نوت بکشم که چشم روشن باشی به فهم اسرارم
ز خاص خاص خودم لطف کی دریغ آید که از کمال کرم دستگیر اغیارم
تو را که دزد گرفتم سپردمت به عوان که یافت شد به جوال تو صاع انبارم
تو خیره در سبب قهر و گفت ممکن نی هزار لطف در آن بود اگر چه قهارم
نه ابن یامین زان زخم یافت یوسف خویش به چشم لطف نظر کن به جمله آثارم
به خلوتش همه تأویل آن بیان فرمود که من گزاف کسی را به غم نیازارم
خموش کردم تا وقت خلوت تو رسد ولی مبر تو گمان بد ای گرفتارم
قسم به روز روشن ( 1 ) و قسم به شب به هنگام آرامش آن. ( 2 ) که خدای تو هیچ گاه تو را ترک نگفته و بر تو خشم ننموده است ( 3 ) و ... (سوره الضحى آیات ا تا 3)
(حدیث پیامبر: قرآن را طوری بخوانید که انگار دارد بر شما نازل می شود)
مولانا (2014/01/03-01:30)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


59
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی