فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> هاتف اصفهانی - صفحه 4
صفحه12345>>>


چشم دل باز کن که جان بيني


هاتف اصفهانی - صفحه 4
چشم دل باز کن که جان بيني آنچه ناديدني است آن بيني
گر به اقليم عشق روي آري همه آفاق گلستان بيني
بر همه اهل آن زمين به مراد گردش دور آسمان بيني
آنچه بيني دلت همان خواهد وانچه خواهد دلت همان بيني
بي سر و پا گداي آن جا را سر به ملک جهان گران بيني
هم در آن پا برهنه قومي را پاي بر فرق فرقدان بيني
هم در آن سر برهنه جمعي را بر سر از عرش سايبان بيني
گاه وجد و سماع هر يک را بر دو کون آستين فشان بيني
دل هر ذره را که بشکافي آفتابيش در ميان بيني
هرچه داري اگر به عشق دهي کافرم گر جوي زيان بيني
جان گدازي اگر به آتش عشق عشق را کيمياي جان بيني
از مضيق جهات درگذري وسعت ملک لامکان بيني
آنچه نشنيده گوش آن شنوي وانچه ناديده چشم آن بيني
تا به جايي رساندت که يکي از جهان و جهانيان بيني
با يکي عشق ورز از دل و جان تا به عين اليقين عيان بيني
که يکي هست و هيچ نيست جز او وحده لااله الاهو
هاتف اصفهانی (2017/06/17-07:30)اندیشه پاک
شب قدر
روی تو چو بدر آمد امشب شب قدر آمد ای شاه همه خوبان زنهار مَخُسب امشب (مولانا)
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند (حافظ)
اى دوست روزهاى تنعم به روزه باش باشد که در افتد شب قدر وصال دوست (سعدی)
امشب شب قدر آمد خامش شو و خدمت کن تا هر دل اللهى ز الله ولهى یابد (مولانا)
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا رب این تاثیر دولت از کدامین کوکب است (حافظ)
* در قبل بارها به شب قدر اشاره شده ولی شبی که برتر از هزار ماه است ابعاد مختلفی دارد که هرچه درباره آن سخن گفته شود کم است
ظاهرا این شب قدر در ماه رمضان است اما فقط از بعد ظاهری هم اگر دقت کنیم با توجه به کوتاهی سال قمری و چرخش ماه های آن در سال شمسی این شب هر شبی از سال میتواند باشد
حکمت این چرخش ماه رمضان و شب قدر همین است که ما صورت شب قدر را بت نسازیم که در زمان خاصی رخ میدهد و خارج از آن نیست همانطور که از چکیده سخن عرفا و بزرگان مشخص است
شب قدر شبی است که در آن روح انسان از مرتبه خود بالاتر رود و به خدا نزدیکتر شود و برای دوستی و نزدیکی به خدا باید به او خدمت کرد و چون خدا بی نیاز است ما از طریق خدمت به دیگران میتوانیم به او نزدیک شویم
670668مشاهده متن کاملگلچین (2019/05/28-04:00)


471
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی