فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> هاتف اصفهانی - صفحه 2
صفحه12345>>>


از تو اي دوست نگسلم پيوند


هاتف اصفهانی - صفحه 2
از تو اي دوست نگسلم پيوند ور به تيغم برند بند از بند
الحق ارزان بود ز ما صد جان وز دهان تو نيم شکرخند
اي پدر پند کم ده از عشقم که نخواهد شد اهل اين فرزند
پند آنان دهند خلق اي کاش که ز عشق تو مي دهندم پند
من ره کوي عافيت دانم چه کنم کاوفتاده ام به کمند
در کليسا به دلبري ترسا گفتم: اي جان به دام تو در بند
اي که دارد به تار زنارت هر سر موي من جدا پيوند
ره به وحدت نيافتن تا کي ننگ تثليت بر يکي تا چند؟
نام حق يگانه چون شايد که اب و ابن و روح قدس نهند؟
لب شيرين گشود و با من گفت وز شکرخند ريخت از لب قند
که گر از سر وحدت آگاهي تهمت کافري به ما مپسند
در سه آيينه شاهد ازلي پرتو از روي تابناک افگند
سه نگردد بريشم ار او را پرنيان خواني و حرير و پرند
ما در اين گفتگو که از يک سو شد ز ناقوس اين ترانه بلند
که يکي هست و هيچ نيست جز او وحده لااله الاهو
هاتف اصفهانی (2017/06/17-06:00)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


467
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی