فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> امیر خسرو دهلوی - صفحه 1
صفحه12>>>


اى چهره ى زیباى تو رشك بتان آذرى


امیر خسرو دهلوی - صفحه 1
اى چهره ى زیباى تو رشك بتان آذرى هر چند وصفت می كنم در حسن از آن زیباترى
هرگز نیاید در نظر نقشى ز رویت خوبتر حورى ندانم اى پسر فرزند آدم یا پری؟
آفاق را گردیده ام مهر بتان ورزیده ام بسیار خوبان دیده ام اما تو چیز دیگرى
اى راحت و آرام جان با روى چون سرو روان زینسان مرو دامنكشان كارام جانم می برى
عزم تماشا كرده اى آهنگ صحرا كرده یى جان ودل ما برده اى اینست رسم دلبرى
عالم همه یغماى تو خلقى همه شیداى تو آن نرگس رعناى تو آورده كیش كافرى
خسرو غریبست و گدا افتاده در شهر شما باشد كه از بهر خدا سوى غریبان بنگرى
امیر خسرو دهلوی (2013/10/22-23:30)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


44
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی