فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي

صلای عشق جانا بي بلا نيست


عطار
صلای عشق جانا بي بلا نيست زماني بي بلا بودن روا نيست *
اگر صد تير بر جان تو آيد چو تير از شست او باشد خطا نيست
از آنجا هرچه آيد راست آيد تو کژمنگر که کژ ديدن روا نيست
سر مويي نمي داني ازين سر تو را گر در سر مويي رضا نيست
بلاکش، تا لقاي دوست بيني که مرد بي بلا مرد لقا نيست
ميان صد بلا خوش باش با او خود آنجا کو بود هرگز بلا نيست
کسي کو روز و شب خوش نيست با او شبش خوش باد کانکس مرد ما نيست
که باشي تو که او خون تو ريزد وگر ريزد جز اينت خون بها نيست
دواي جان مجوي و تن فرو ده که درد عشق را هرگز دوا نيست
درين درياي بي پايان کسي را سر مويي اميد آشنا نيست
تو از دريا جدايي و عجب اين که اين دريا ز تو يکدم جدا نيست
تو او را حاصلي و او تورا گم تو او را هستي اما او تورا نيست
خيال کژ مبر اينجا و بشناس که هر کو در خدا گم شد خدا نيست
ولي روي بقا هرگز نبيني که تا ز اول نگردي از فنا نيست
چو تو در وي فنا گردي به کلي تو را دايم وراي اين بقا نيست
ز حيرت چون دل عطار امروز درين گرداب خون يک مبتلا نيست
* طريق عشق جانا بي بلا نيست هم گفته شده
مشاهده مطلب مربط با موضوع بلا
عطار (2017/07/15-11:00)


اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی