فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> حافظ شیرازی - صفحه 75


روشن از پرتوِ رویت نظری نیست که نیست


حافظ شیرازی - صفحه 75
روشن از پرتوِ رویت نظری نیست که نیست مِنَّت خاک درت بر بَصَری نیست که نیست
ناظر روی تو صاحب‌نظرانند؛ آری سِرّ گیسوی تو در هیچ سَری نیست که نیست
اشک غَمّاز من ار سرخ برآمد چه عجب؟ خِجِل از کرده خود پرده‌دری نیست که نیست
تا به دامن ننشیند ز نسیمش گَردی سیل‌خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست
تا دَم از شامِ سرِ زُلفِ تو هر جا نزنند با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست
من از این طالع شوریده برنجم ور نی بهره‌مند از سر کویت دگری نیست که نیست
از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش غرق آب و عَرَق اکنون شکری نیست که نیست
مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست!
شیر در بادیهٔ عشق تو روباه شود آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست
آب چشمم، که بر او منتِ خاکِ درِ توست، زیر صد منت او خاکِ دَری نیست که نیست
از وجودم قَدَری نام و نشان هست که هست ور نه از ضعف در آن جا اثری نیست که نیست
غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است در سراپای وجودت هنری نیست که نیست!
حافظ شیرازی (2017/01/27-01:00)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


384
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی