فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> حافظ شیرازی - صفحه 62


در نظربازیِ ما بی‌خبران حیران‌اند


حافظ شیرازی - صفحه 62
در نظربازیِ ما بی‌خبران حیران‌اند من چُنین‌ام که نمودم؛ دگر ایشان دانند
عاقلان نقطه‌ی پرگارِ وجودند؛ ولی عشق دانَد که در این دایره سرگردان‌اند
جلوه‌گاهِ رُخِ او دیده‌ی من تنها نیست ماه و خورشید هم این آینه می‌گردانند
عهدِ ما با لبِ شیرین‌دهنان بست خدا ما همه بنده و این قوم خداوندان‌اند
مُفلسان‌ایم و هوای مِی و مُطرب داریم آه اگر خرقه‌ی پشمین به‌گرو نستانند!
وصلِ خورشید به شب‌پرّه‌ی اَعمی نرسد که در آن آینه، صاحب‌نظران حیران‌اند
لافِ عشق و گِلِه از یار؟! زهی لافِ دروغ عشق‌بازانِ چُنین مستحقِ هجرا‌ن‌اند
مگرم چشمِ سیاهِ تو بیاموزد کار ور نه مستوری و مستی همه‌کس نتوانند
گر به نِزهتگهِ ارواح بَرَد بوی تو باد عقل و جان، گوهرِ هستی، به‌نثار افشانند
زاهد ار رندیِ حافظ نکند فهم، چه شد؟! دیو بُگریزد از آن قوم که قرآن خوانند
گر شوند آگه از اندیشه‌ی ما مُغبچِگان بعد از این خرقه‌ی صوفی به‌گرو نستانند
حافظ شیرازی (2016/07/10-05:30)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


298
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی