فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي

هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست
اندیشه پاک
هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست ما به فَلک می‌رویم عزم تماشا که راست
ما به فَلک بوده‌ایم یار مَلَک بوده‌ایم باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست
خود ز فَلک برتریم وز ملک افزونتریم زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست
بخت جوان یار ما دادن جان کار ما قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست
از مه او مه شکافت دیدن او برنتافت ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداست
بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست شعشعه این خیال زان رخ چون والضحاست
هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست (متن کامل)مولانا


اندیشه پاک
کعبه جان ها تويي، گرد تو آرم طواف جغد نيم بر خراب، هيچ ندارم طواف
پيشه ندارم جز اين، کار ندارم جز اين چون فلکم روز و شب، پيشه و کارم طواف
بهتر از اين يار کيست، خوشتر از اين کار چيست پيش بت من سجود، گرد نگارم طواف
حاجي عاقل طواف، چند کند؟ هفت بار حاجي ديوانه ام، من نشمارم طواف
خشت وجود مرا، خرد کن اي غم چو گرد تا که کنم همچو گرد، گرد سوارم طواف
509507مشاهده متن کاملمولانا


زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی