فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي

تویی آیینه او آیینه آرا


اندیشه پاک
تویی آیینه او آیینه آرا تویی پوشیده و او آشکارا
چو نیکو بنگری آیینه هم اوست نه تنها گنج او گنجینه هم اوست
من و تو در میان کاری نداریم بجز بیهوده پنداری نداریم *
خمش کین قصه پایانی ندارد زبانی و زبان دانی ندارد
همان بهتر که هم در عشق پیچیم که بی این گفت و گو هیچیم هیچیم
*** منظور جامی بی اختیار بودن ما نیست بلکه منظورش این است که ما اغلب پندار بیهوده ای داریم که راه به جایی نخواهد برد و خیری برای ما نخواهد داشت در حالی که اگر در هر کاری بجای محاسبه سود و زیان دنیای خود که حاصل بلند مدتی ندارد (تازه آن هم اگر داشته باشد)، ببینیم کدام کار خداپسندانه است و کدام نیست و در اصل طبق خواست خدا پیش رویم و برای نزدیکی به خدا به هر هزینه ای خوب باشیم
در نهایت با بدست آوردن رضای خدا به آرامش و شادی می رسیم چراکه آرامش در دل ایجاد می شود و دل خانه خداست و خدا هم گفته "تنها با یاد خدا دلها آرام می گیرد" (سوره رعد آیه 28) و نمی شود ادعای یاد خدا بودن داشت و در راه او نبود
پس بنابر این ما اگر کاری را بر اساس پندار بیهوده و باطل خود انجام دهیم ، آن کار باطل است و انگار کاری انجام نشده و انگار مایی وجود نداشته و در واقع اگر کاری کنیم که خدا را خوش نیاید در اصل در حال دوری از خدا و آرامش و ... هستیم پس فریب عقل خام و شادی های زودگذر را نباید خورد و باید عاقبت اندیش بود چراکه دیر یا زود نتیجه اعمال ما به ما باز خواهد گشت
انشاالله همه در راه او قدم برداریم، که اگر با او باشیم پندار بیهوده نخواهیم داشت و خود را بدست او می سپاریم و ابزار او برای انجام کارهایش می شویم که در این صورت نه تنها من و تو در میان کار داریم بلکه مانند هزاران تن از برگزیدگان عالم ما ابزار برقرار بودن حکم خدا در زمین خواهیم بود
و در حکم یاری دهندگان دین خدا خواهیم بود که در آیه 7 سوره محمد به آن اشاره شده
تویی آیینه او آیینه آرا (متن کامل)جامی (2016/05/15-00:30)


اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی