فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي

ایها القلب الحزین المبتلا


شیخ بهایی
ایها القلب الحزین المبتلا فی طریق العشق انواع البلا
لیکن القلب العشوق الممتحن لا یبالی بالبلایا و المحن
سهل باشد در ره فقر و فنا گر رسد تن را تعب، جان را عنا
رنج راحت دان، چو شد مطلب بزرگ گرد گله، توتیای چشم گرگ
کی بود در راه عشق آسودگی؟ سر به سر درد است و خون آلودگی
تا نسازی بر خود آسایش حرام کی توانی زد به راه عشق، گام؟
غیر ناکامی، دراین ره، کام نیست راه عشق است این، ره حمام نیست
ترککان، چون اسب یغما پی کنند هرچه باشد، خود به غارت می برند
ترک ما، برعکس باشد کار او حیرتی دارم ز کار و بار او
کافرست و غارت دین می کند من نمی دانم چرا این می کند؟
نیست جز تقوی، در این ره توشه ای نان و حلوا را بهل در گوشه ای
نان و حلوا چیست؟ جاه و مال تو باغ و راغ و حشمت و اقبال تو
نان و حلوا چیست؟ این طول امل وین غرور نفس و علم بی عمل
نان و حلوا چیست؟ گوید با تو، فاش این همه سعی تو از بهر معاش
نان و حلوا چیست؟ فرزند و زنت اوفتاده همچو غل در گردنت
چند باشی بهر این حلوا و نان زیر منت، از فلان و از فلان؟
برد این حلوا و نان، آرام تو شست از لوح تو کل نام تو
هیچ بر گوشت نخورده است، ای لئیم! حرف «الرزق علی الله الکریم »
رو قناعت پیشه کن در کنج صبر پند بپذیر از سگ آن پیر گبر
شیخ بهایی (2017/05/10-01:30)


اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی