فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي

يار بي پرده از در و ديوار


هاتف اصفهانی
يار بي پرده از در و ديوار در تجلي است يا اولي الابصار
شمع جويي و آفتاب بلند روز بس روشن و تو در شب تار
گر ز ظلمات خود رهي بيني همه عالم مشارق انوار
کوروش قائد و عصا طلبي بهر اين راه روشن و هموار
چشم بگشا به گلستان و ببين جلوه آب صاف در گل و خار
ز آب بي رنگ صد هزاران رنگ لاله و گل نگر در اين گلزار
پا به راه طلب نِه و از عشق بهر اين راه توشه اي بردار
شود آسان ز عشق کاري چند که بود پيش عقل بس دشوار
يار گو بالغدو و الآصال يار جو بالعشي والابکار
صد رهت لن تراني ار گويند بازمي دار ديده بر ديدار
تا به جايي رسي که مي نرسد پاي اوهام و ديده افکار
بار يابي به محفلي کآن جا جبرئيل امين ندارد بار
اين ره، آن زاد راه و آن منزل مرد راهي اگر، بيا و بيار
ور نه اي مرد راه چون دگران يار مي گوي و پشت سر مي خار
هاتف، ارباب معرفت که گهي مست خوانندشان و گه هشيار
از مي و جام و مطرب و ساقي از مغ و دير و شاهد و زنار
قصد ايشان نهفته اسراري است که به ايما کنند گاه اظهار
پي بري گر به رازشان داني که همين است سر آن اسرار
که يکي هست و هيچ نيست جز او وحده لااله الاهو
هاتف اصفهانی (2017/06/17-08:00)


اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی