فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي

نیم ز کار تو فارغ همیشه در کارم


مولانا
نیم ز کار تو فارغ همیشه در کارم که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم
به ذات پاک من و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم به لطف بردارم
رخ تو را ز شعاعات خویش نور دهم سر تو را به ده انگشت مغفرت خارم
هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم
ببسته‌ست میان لطف من به تیمارت که دیده برکات وصال و تیمارم
هزار شربت شافی به مهر می جوشد از آن شبی که بگفتی به من که بیمارم
بیا به پیش که تا سرمه نوت بکشم که چشم روشن باشی به فهم اسرارم
ز خاص خاص خودم لطف کی دریغ آید که از کمال کرم دستگیر اغیارم
تو را که دزد گرفتم سپردمت به عوان که یافت شد به جوال تو صاع انبارم
تو خیره در سبب قهر و گفت ممکن نی هزار لطف در آن بود اگر چه قهارم
نه ابن یامین زان زخم یافت یوسف خویش به چشم لطف نظر کن به جمله آثارم
به خلوتش همه تأویل آن بیان فرمود که من گزاف کسی را به غم نیازارم
خموش کردم تا وقت خلوت تو رسد ولی مبر تو گمان بد ای گرفتارم


اندیشه پاک
حاجیان آمدند با تعظیمشاکر از رحمت خدای رحیم
مر مرا در میان قافله بوددوستی مخلص و عزیز و کریم
گفتم او را «بگو که چون رستیزین سفر کردن به رنج و به بیم
عارف حق شدی و منکر خویشبه تو از معرفت رسید نسیم؟»
کردی از صدق و اعتقاد و یقینخویشی خویش را به حق تسلیم؟»
گفت « از این باب هر چه گفتی تومن ندانسته‌ام صحیح و سقیم»
گفتم «ای دوست پس نکردی حجنشدی در مقام محو مقیم
رفته‌ای مکه دیده، آمده بازمحنت بادیه خریده به سیم
گر تو خواهی که حج کنی، پس از ایناین چنین کن که کردمت تعلیم»
ناصرخسرو داستانی را تعریف می کند که حاجیان از سفر حج بازگشتند و او به استقبال دوستی در میان آنان می رود و از وی احوال حجش را جویا می شود که آیا به حقیقت حج رفته و یا ظاهرا فقط رفته مکه و بازگشته که به طور خلاصه به او می گوید آیا خود را قربانی امر خدا کردی که اگر نکردی حج نرفتی بلکه با زحمت و صرف هزینه رفته ای مکه را دیده ای و همچون قبل رفتنت باز گشته ای
مشاهده ابیات مرتبط با موضوع حج از سایر بزرگان نظیر: مولانا ، انصاری ، شیخ بهایی و نظامی
512510مشاهده متن کاملناصرخسرو


زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی