فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي

خبر داری که سیاحان افلاک


نظامی
خبر داری که سیاحان افلاک چرا گردند گرد مرکز خاک
در این محرابگه معبودشان کیست وزین آمد شدن مقصودشان چیست
چه می خواهند ازین محمل کشیدن چه می جویند ازین منزل بریدن
چرا این ثابت است آن منقلب نام که گفت این را به جنب آن را بیارام
قبا بسته چو گل در تازه روئی پرستش را کمر بستند گوئی
مرا حیرت بر آن آورد صدبار که بندم در چنین بتخانه زنار
ولی چون کردحیرت تیزگامی عنایت بانگ بر زد کای نظامی
مشو فتنه برین بتها که هستند که این بتها نه خود را می پرستند
همه هستند سرگردان چو پرگار پدید آرنده خود را طلبکار
تو نیز آخر هم از دست بلندی چرا بتخانه ای را در نبندی
چو ابراهیم بابت عشق میباز ولی بتخانه را از بت بپرداز
نظر بر بت نهی صورت پرستی قدم بر بت نهی رفتی و رستی
نموداری که از مه تا به ماهیست طلسمی بر سر گنج الهیست
طلسم بسته را با رنج یابی چو بگشائی بزیرش گنج یابی
طبایع را یکایک میل در کش بدین خوبی خرد را نیل در کش
مبین در نقش گردون کان خیالست گشودن بند این مشکل محالست
مرا بر سر گردون رهبری نیست جز آن کاین نقش دانم سرسری نیست
اگر دانستنی بودی خود این راز یکی زین نقش ها در دادی آواز
ازین گردنده گنبدهای پرنور بجز گردش چه شاید دیدن از دور
درست آن شد که این گردش به کاریست درین گردندگی هم اختیاریست
بلی در طبع هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست
از آن چرخه که گرداند زن پیر قیاس چرخ گردنده همان گیر
اگر چه از خلل یابی درستش نگردد تا نگردانی نخستش
چو گرداند ورا دست خردمند بدان گردش بماند ساعتی چند
همیدون دور گردون زین قیاسست شناسد هر که او گردون شناسست
اگر نارد نمودار خدائی در اصطرلاب فکرت روشنائی
نه ز ابرو جستن آید نامه نو نه از آثار ناخن جامه تو
بدو جوئی بیابی از شبه نور نیابی چون نه زو جوئی ز مه نور
ز هر نقشی که بنمود او جمالی گرفتند اختران زان نقش فالی
یکی ده دانه جو محراب کرده یکی سنگی دو اصطرلاب کرده
ز گردشهای این چرخ سبک رو همان آید کزان سنگ و از آن جو
مگو ز ارکان پدید آیند مردم چنان کار کان پدید آیند از انجم
که قدرت را حوالت کرده باشی حوالت را به آلت کرده باشی
اگر تکوین به آلت شد حوالت چه آلت بود در تکوین آلت
اگر چه آب و خاک و باد و آتش کنند آمد شدی با یکدیگر خوش
همی تا زو خط فرمان نیاید به شخص هیچ پیکر جان نیاید
نه هرک ایزدپرست ایزد پرستد چو خود را قبله سازد خود پرستد
ز خود برگشتن است ایزد پرستی ندارد روز با شب هم نشستی
خدا از عابدان آن را گزیند که در راه خدا خود را نبیند
نظامی جام وصل آنگه کنی نوش که بر یادش کنی خود را فراموش
نظامی (2016/06/24-16:30)


اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی