فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي

خرّم آن روز کز این منزلِ ویران بروم


حافظ شیرازی
خرّم آن روز کز این منزلِ ویران بروم راحتِ جان طلبم، وَز پیِ جانان بروم
گرچه دانم که به‌جایی نبرد راه، غریب من به بوی سرِ آن زلفِ پریشان بروم
دلم از وحشتِ زندانِ سکندر بگرفت رخت بربندم و تا مُلکِ سلیمان بروم
چون صبا، با تنِ بیمار و دلِ بی‌طاقت به هواداریِ آن سروِ خرامان بروم
در رهِ او، چو قلم، گر به سرَم باید رفت با دلِ زخم‌کش و دیده‌ی گریان بروم
نذر کردم گر از این غم به‌درآیم روزی تا درِ میکده، شادان و غزل‌خوان بروم
به هواداریِ او ذرّه‌صفت، رقص‌کنان تا لبِ چشمه‌ی خورشیدِ درخشان بروم
تازیان را غمِ احوال گران‌باران نیست پارسایان مددی، تا خوش و آسان بروم
ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون همرهِ کوکبه‌ی آصفِ دوران بروم
حافظ شیرازی (2016/04/27-03:30)


اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی