صورت وضعيت

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

براي مشاهده وضعيت تسويه حساب رانندگان در پايان هر روز كاري ، كافيست كه در فرم اصلي برنامه ، بر روي دكمه ”صورت وضعيت“ كليك نماييد. در اين فرم همانند شكل زير مانده صندوق (درآمد خالص) محاسبه و نمايش داده مي‌شود.

براي مشاهده سرويس‌هاي مربوط به تسويه كميسيون هر راننده ، كافيست كه بر روي دكمه ”سرويس‌هاي مربوط به اين تسويه“ كليك نماييد. عملكرد بقيه دكمه ها مشخص است. به عنوان مثال براي بررسي تعداد سرويس‌هاي تسويه نشده رانندگان ، كافيست كه  بر روي دكمه ”وضعيت سرويس‌هاي تسويه نشده“  كليك نماييد.  در اينصورت فهرستي از نام تمام رانندگان به همراه تعداد سرويس‌هاي تسويه نشده و امكان پرداخت كميسيون به نمايش درخواهد آمد. در صورتيكه تغييري در هزينه‌ها انجام دهيد بايد با كليك بر روي دكمه ”بروز رساني هزينه‌ها“ ، مانده صندوق مجددا محاسبه شود.