پيش نياز برنامه

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

براي اجراي برنامه تاكسي سرويس لازم است كه قبل از اجرا ، پيش نياز برنامه را به يكي از صورت هاي زير ، نصب نماييد.
1) در صورتيكه كاربر نسخه قبلي برنامه تاكسي سرويس مي باشيد ، كافيست كه از سي دي تاكسي سرويس ، نصب پيشنياز را انجام دهيد.
2) در صورت داشتن اينترنت
ADSL ، ميتوانيد پيشنياز را با سايز   32 MB از سايت www.HamiRayane.com دانلود نماييد.
3) برنامه
Microsoft Access 2002 را از سي دي Microsoft Office 2002 نصب نماييد.
4) در صورتيكه برنامه
Office 2002 يا بالاتر بر روي سيستم شما نصب ميباشد ، نياز به نصب هيچگونه پيشنيازي نيست.