گزارش كاركرد مؤسسه

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

براي بررسي كاركرد مؤسسه در يك ماه خاص از سال كافيست كه دكمه ”گزارش كاركرد“ را در فرم ”گزارش سرويس‌ها“ كليك نماييد. از دفتر هزينه‌ها نيز مي‌توان به گزارش كاركرد دسترسي پيدا كرد. همچنين با استفاده از فرم ”گزارش كاركرد“ مي‌توان كاركرد يك راننده خاص را در ماههاي مختلف سال بررسي نمود. نمونه اين فرم در شكل زير نشان داده شده است.

 

نحوه گزارش‌گيري در اين فرم همانند فرم ”گزارش سرويس‌ها“ مي‌باشد. بدينصورت كه كافيست از قسمت بالاي فرم سال و ماه مورد نظر را انتخاب نموده و سپس دكمه ”محاسبه كاركرد“ را كليك نماييد. برنامه تاكسي سرويس ، تمام سرويس‌هاي تسويه شده ماه مورد نظر را به نمايش درآورده و جمع كاركرد رانندگان ، جمع كميسيون ، جمع هزينه‌هاي مؤسسه در آن ماه و در نهايت درآمد خالص را با كسر هزينه‌ها از كميسيون محاسبه مي‌نمايد.