حضور و غياب

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

جهت بررسي حضور و غياب رانندگان و بررسي عملكرد آنان در پايان هر روز كاري ، كافيست بر روي دكمه ”حضور و غياب“ در فرم اصلي برنامه كليك نماييد. برنامه تاكسي سرويس ، اولين ساعت ورود راننده در دفتر سرويس‌ها را به عنوان ساعت حضور راننده در مؤسسه در آن روز كاري در نظر مي‌گيرد. همچنين آخرين ساعت خروج در دفتر سرويس‌ها را به عنوان ساعت خروج به نمايش در مي‌اورد. عملكرد هر راننده نيز بر اساس تعداد سرويس‌هايي كه راننده در آن روز انجام داده است ، ارزيابي مي‌شود. اين ارزيابي بدينگونه است كه تعداد سرويس كمتر از 5 با عنوان عملكرد ”ضعيف“ ، بين 5 و 10 عملكرد ”متوسط“ ، بين 10 تا 15 عملكرد ”خوب“ و بيش از 15 سرويس عملكرد ”پركار“ در نظر گرفته مي‌شود. نمونه‌اي از فرم ”حضور و غياب“ در شكل زير نشان داده شده است.

عملكرد دكمه‌هاي پايين اين پنجره نيز از عنوان آن‌ها كاملا مشخص مي‌باشد.