دفتر هزينه‌ها

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

تمام هزينه‌هاي انجام شده براي مؤسسه در فرم ”دفتر هزينه‌ها“ قابل ثبت و پيگيري مي‌باشد. از اين امر مي‌توان در هنگام گزارش‌گيري از عملكرد مؤسسه  استفاده نموده و درآمد خالص را بعد از كسر هزينه‌ها مشاهده نمود. شكل زير نمونه‌اي از اين فرم را نشان مي‌دهد.

به طور پيش فرض ، به محض تايپ مبلغ  ، تاريخ به طور اتوماتيك درج مي‌شود . البته در صورت تمايل مي‌توان آن را تغيير داد و اصلاح كرد. در پايين فرم نيز همواره جمع هزينه‌هاي در حال مشاهده ، نشان داده مي‌شود.

براي تعريف موارد ثابت در ستون ”بابت“ كافيست كه دكمه ”موارد مصرف هزينه‌ها“ را كليك نموده و موارد مورد نظر را به فهرست اضافه نمود. شكل زير نمونه پنجره ”موارد مصرف هزينه‌ها“ را نشان مي‌دهد.

نكته آخر اينكه براي گزارش‌گيري از هزينه‌ها در روز و يا بابت خاص ، مي‌توان از قسمت بالاي ”دفتر هزينه‌ها“ استفاده نمود. به عنوان مثال براي مشاهده تمام هزينه‌هاي انجام شده جهت ”پول برق آژانس“ ، كافيست كه در قسمت ”بابت“ در بالاي پنجره ، گزينه آن را انتخاب نماييد. به همين شكل در مورد ”تاريخ“ نيز مي‌توان عمل نمود. همچنين هر دو مورد ”تاريخ“ و ”بابت“ را مي‌توان به صورت تركيبي با هم وارد نموده و گزارش‌گيري كرد. عملكرد ديگر دكمه‌هاي اين پنجره نيز مشخص مي‌باشد.