گزارش تماس‌ها

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

در صورتيكه از امكان كالرآي‌دي برنامه استفاده نماييد ، تمام تماس‌هاي انجام شده با مؤسسه در برنامه ذخيره مي‌شوند. براي مشاهده اين تماس‌ها كافيست كه بر روي دكمه ”گزارش تماس‌ها“ در فرم اصلي برنامه كليك نماييد. تمام تماس‌ها به همراه شماره ، روز ، تاريخ ، ساعت ، كد ، نام و آدرس مشتري در اين فرم نشان داده مي‌شوند. نمونه‌اي از پنجره اين فرم در شكل زير نشان داده مي‌شود.

به روشي مشابه با روش گفته شده در ”گزارش سرويس‌ها“ مي‌توان در اين پنجره نيز ، اقدام به گزارش‌گيري و چاپ تماس‌ها آن‌ها نمود.