گزارش سرويس‌ها

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

جهت انجام هرگونه گزارش‌گيري از سرويس‌هاي انجام شده در مؤسسه مي‌توان از فرم ”گزارش سرويس‌ها“ كه دكمه مربوط به آن در ”دفتر سرويس‌ها“  قرار دارد ، ‌استفاده نمود. در اين فرم مي‌توان بر اساس كد سرويس ، نام راننده ، تاريخ ، كد مشتري ، نام مشتري از سرويس‌ها گزارش‌گيري نمود. نمونه اين فرم در شكل زير ديده مي‌شود.

عملكرد اين فرم بسيار آسان مي‌باشد. كافيست كه در قسمت بالاي پنجره ، موارد مورد نظر براي گزارش‌گيري را وارد نمود. و دكمه Enter را فشار داد. نكته قابل توجه در اين پنجره اينست كه تمام موارد گزارش‌گيري را مي‌توان به صورت تركيبي با هم استفاده نمود. به عنوان مثال مي‌توان با وارد نمودن هم‌زمان ”راننده“ و ”كد مشتري“ تمام سرويس‌هايي را كه آن راننده با آن مشترك خاص انجام داده است ، مشاهده نمود و به طور مشابه هر نوع گزارش ديگر را تهيه نمود. براي چاپ گزارش كافيست كه ابتدا ”عنوان چاپ“ را وارد نموده و سپس دكمه ”چاپ سرويس‌ها“ را كليك نمود. پيش‌نمايش چاپ سرويس‌ها همانند شكل زير به نمايش درخواهد آمد. سپس با فشار همزمان كليدهاي Ctrl+P و انتخاب پرينتر ، سرويس‌ها چاپ خواهند شد.