فهرست قيمت‌ها

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

در فهرست قيمت‌ها داده‌هاي مربوط به عنوان مسيرها ، حداقل و حداكثر قيمت ، مشمول طرح ترافيك و زوج و فرد ثبت مي‌شود.همچنين پراستفاده بودن مسير و توضيحات اضافي نيز در اين دفتر قابل ثبت مي‌باشد. شكل زير پنجره اين دفتر را به صورت نمونه نشان مي‌دهد.

در اين بخش ، در صورت نياز به افزايش يا كاهش كل قيمت ها به طور درصدي ، اين امكان به سادگي فراهم مي‌باشد. جستجوي مسيرها نيز با تايپ بخشي از عنوان مسير در بخش جستجو در بالاي فرم امكان‌پذير مي‌باشد.

در صورتيكه از مسيري به طور مكرر در ثبت سرويس‌ها استفاده مي‌شود ، گزينه ”پراستفاده“ را براي مسير فعال نماييد. اين امر يافتن مسير را در ”دفتر ثبت سرويس‌ها“  ساده‌تر خواهد نمود.