امكانات جديد نسخه 8 نسبت به نسخه 7

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

به دليل استقبال گسترده از سادگي و كارايي اين برنامه كه رضايت خاطر اكثر استفاده كنندگان را جلب نمود و در پي درخواست‌هاي مكرر مديران تاكسي سرويس‌ها جهت افزودن امكانات جديد به برنامه ، نسخه 8 با امكانات جديد زير هم‌اكنون در دسترس استفاده‌كنندگان محترم قرار دارد:

ارائه راهنماي استفاده از برنامه با شرح جزئيات و نحوه كار

امكان تعريف كاربران مختلف با سطوح دسترسي متفاوت

امكان تعريف درصد كميسيون اختصاصي براي هر راننده به طور مجزا

امكان پيمايش آسان و مشاهده اطلاعات روزهاي مختلف در دفتر سرويس‌ها ، حضور و غياب ، صورت وضعيت ، هزينه‌ها ، رزروها و گزارش سرويس‌ها

امكان ثبت و گزارش‌گيري از كليه هزينه‌هاي مؤسسه و محاسبه كاركرد موسسه با احتساب هزينه‌ها

ثبت كارت هاي سوخت مؤسسه و شارژ اتوماتيك كارت هاي تعيين شده در اول هر ماه

ثبت بنزين‌هاي دريافتي رانندگان از كارت‌هاي سوخت مؤسسه و گزارش‌گيري كامل از راننده و كارت سوخت

بررسي مصرف سوخت رانندگان بر حسب كاركرد آن ها با بنزين هاي دريافتي

امكان درج آرم موسسه براي چاپ در تمام گزارش ها
نمايش سوابق سرويس ها و تماس هاي تماس گيرنده در فرم
CallerID
ثبت و گزارش گيري از نحوه استفاده رانندگان از سهميه بنزين موسسه
امكان ثبت و چاپ بارنامه مشتري به صورت كالا به كالا مورد استفاده در پيك موتوري ها و وانت بار
امكان ثبت مستقيم مشترك تماس گيرنده در دفتر سرويس ها با يك كليك
امكان استفاده از كاغذ
A6 در چاپ رسيد مشتري و برگه كاركرد
امكان ارائه اشتراك به شخص تماس گيرنده در همان فرم تماس
CallerID
امكان اضافه نمودن شماره تلفن جديد به  تلفن هاي مشترك در همان فرم CallerID با يك كليك
امكان رزرو سرويس و يا تماس با مشترك در همان فرم CallerID
امكان ثبت سرويس‌هاي رزرو ثابت هفتگي

اعلام سرويس هاي رزرو مورد نظر همراه با بوق سيستم جهت هشدار در ساعات خواب رانندگان
امكان مشاهده سرويس هاي مربوط به هر تسويه كميسيون راننده

امكان نمايش رانندگان با رنگ‌هاي مختلف بر حسب طرح‌دار و زوج و فرد جهت شناسايي راحت‌تر
امكان ثبت چند كد فعال سازي براي اجراي برنامه بر روي چند سيستم مختلف
و بسياري امكانات ديگر كه استفاده از برنامه را بيش از پيش آسان‌تر نموده است ...