كميسيون راننده

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

يكي ديگر از قسمت‌هاي مهم برنامه ، بخش محاسبه و دريافت كميسيون رانندگان مي‌باشد. برنامه تاكسي سرويس حامي رايانه داراي اين قابليت است كه در بخش تنظيمات برنامه مشخص نماييد كه بعد از تعداد معيني سرويس كه توسط راننده انجام شد ، هشداري مبني بر فرارسيدن زمان تسويه كميسيون راننده اعلام نمايد. در هر صورت با كليك بر روي دكمه ”كميسيون راننده“ كه هم در فرم اصلي و هم در دفتر سرويس‌ها قرار دارد ، پنجره ”كميسيون راننده“ مشابه با شكل زير به نمايش در مي‌آيد.

با انتخاب نام راننده از بخش بالاي اين پنجره ، برنامه به طور اتوماتيك تمام سرويس‌هاي تسويه نشده آن راننده را به نمايش درآورده و در بخش پايين اين پنجره ”جمع مبالغ“ و ”جمع كميسيون“ را نشان مي‌دهد.

چند نكته در رابطه با اين فرم قابل توجه مي‌باشد. نكته اول اينكه در ستون ”درصد“ ، درصد كميسيون مربوط به آن سرويس نشان داده مي‌شود. اين درصد بر اساس درصدهاي تعيين شده براي آن راننده در دفتر راننده‌ها اعمال مي‌شود. درصد كميسيون سرويس‌هايي كه داراي تيك ”طرح“ باشند بر اساس درصد كميسيون طرح ترافيك براي آن راننده ، اعمال مي‌شود. نكته دوم اينكه سرويس‌هايي كه داراي مبلغ نمي‌باشند داراي رنگ زمينه زرد مي‌باشند و تا زمانيكه تمام مبالغ تكميل نشود ، مبلغ پرداختي در كميسيون راننده مورد قبول واقع نشده و برنامه پيغام ”تكميل سرويس‌هاي بدون مبلغ ”را نشان مي‌دهد. شما مي‌توانيد سرويس‌هاي بدون مبلغ را در همين پنجره تكميل نماييد و نيز تيك ”طرح“ را براي هر سرويس فعال يا غير فعال نماييد.

پس از تكميل تمام سرويس‌هاي بدون مبلغ ، نوبت به وارد كردن ”مبلغ پرداختي“ مي‌رسد. كافيست كه مبلغ پرداختي توسط راننده را وارد نموده و دكمه ”پرداخت شد“ را كليك نماييد. در اين صورت تيك ”تسويه شد“ سرويس‌هاي راننده انتخاب شده ، توسط برنامه زده مي‌شود. حال اگر مبلغ پرداختي كمتر از جمع كميسيون راننده باشد ؛ الباقي مبلغ به عنوان بدهي راننده محسوب شده و در پرداختي‌هاي راننده منظور مي‌گردد.

تمام پرداختي‌هاي كميسيون رانندگان به همراه تاريخ ، ساعت ، مبلغ كميسيون و مبلغ بدهي در فرم بدهي رانندگان قابل مشاهده مي‌باشد. همچنين در صورت نياز به مشاهده سرويس‌هاي مربوط به هر تسويه كميسيون راننده ، اين امر در فرم ”صورت وضعيت“ قابل مشاهده مي‌باشد.