بدهي مشتركين

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

تمام سرويس‌هايي كه در دفتر سرويس‌ها داراي تيك ”نسيه“ باشند به عنوان بدهي مشترك محسوب مي‌شوند. براي مشاهده اين گونه سرويس‌ها كافيست كه بر روي دكمه ”بدهي مشتركين“ در فرم اصلي كليك نماييد. نمونه اين فرم در شكل زير ديده مي‌شود.

براي چاپ نامه درخواست تسويه كافيست بر روي دكمه‌اي با همين عنوان كليك نماييد. نمونه پيش نمايش چاپ اين نامه در شكل زير ديده مي‌شود.پس از تسويه بدهي مشترك ، كافيست كه دكمه ”تسويه شد“ را كليك نماييد. در اين صورت تيك ”نسيه“ تمام سرويس‌هاي مشترك توسط برنامه حذف مي‌شود. همچنين جمع بدهي تمام مشتركين بدهكار نيز در اين فرم قابل مشاهده مي‌باشد.